Privacystatement Uitgeverij Lucht

De website Uitgeverij Lucht wordt beheerd door uitgeverij LUCHT B.V. Uitgeverij LUCHT, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56840209, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

In dit privacystatement informeren wij je graag nader over de wijze waarop jouw persoonsgegevens door ons worden verwerkt, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Download Privacystatement hier (pdf)

 

1. Toepassing

Dit privacystatement richt zich tot iedereen die onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Uitgeverij Lucht is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in de zin van het toepasselijke recht. 

3. Doeleinden verwerking

3.1   Wij verwerken je persoonsgegevens zodat je de faciliteiten van onze website zo optimaal mogelijk kunt benutten en wij onze diensten aan je kunnen verlenen.

3.2   Wij zullen je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

  • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten;
  • Om met je te communiceren, bijvoorbeeld het toesturen van (door u gevraagde) informatie of het afhandelen van klachten;
  • Intern beheer;
  • Het analyseren van het gebruik van onze website;
  • Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website;
  • Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
  • Om je op de hoogte te houden van onze dienstverlening, onder andere via direct marketing of het gebruik van cookies. De afhandeling van klachten en geschillen.

3.3   Je persoonsgegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit privacystatement staan beschreven.

4. Rechtsgrond

Uitgeverij Lucht verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

4.1   Wij verwerken je persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met je hebben uit te voeren. Wij kunnen daarnaast je persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben. Wij controleren steeds zorgvuldig of jouw privacybelang niet zwaarder weegt. Wij hebben bijvoorbeeld een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang voor het onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website, waardoor wij jou nu en ook in de toekomst goed van dienst kunnen zijn.

5. Verwerkers

5.1   Wij kunnen externe dienstverleners inschakelen die eveneens voor ons alsverwerker in de zin van het toepasselijke recht diensten verrichten in het kader waarvan je persoonsgegevens worden verwerkt. Een voorbeeld hiervan is de dienstverlener die de hosting en het onderhoud van onze website verzorgt. Verwerkers mogen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies. Met elke verwerker sluiten wij daartoe een verwerkersovereenkomst.

 5.2   Buiten de in dit privacystatement genoemde situaties, zullen wij jouw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van dit privacystatement.

 5.3   Deze verwerkers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De wetgeving inzake gegevensbescherming en overige relevante wetgeving in dergelijke landen is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de wetgeving in Nederland. Wij hebben echter gepaste (contractuele) maatregelen laten nemen zodat voldaan wordt aan de ter zake geldende wettelijke eisen.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Uitgeverij Lucht deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden. 

7. Bewaren van gegevens

7.1   Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij je gegevens maximaal 3 jaar na het einde van de klantrelatie, tenzij wij in verband met wettelijke verplichtingen je persoonsgegevens langer moeten bewaren. Wij kunnen je persoonsgegevens langer bewaren indien sprake is van klachten of geschillen voor zover dit noodzakelijk is ter behartiging van onze belangen.

8. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

8.1  Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van je persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door jou of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot je (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

8.2  Als je vermoedt dat je account onbevoegd door anderen wordt gebruikt, dien je ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

9. Cookies

Bij bezoek aan het gebruikersgedeelte van de website verzamelt uitgeverijlucht.nl door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website aan de internetbrowser worden gestuurd, die het tekstbestand op de harddrive van uw computer plaatst. Hierdoor is de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies worden gebruikt om u zo snel en eenvoudig mogelijk naar uw eigen persoonlijke pagina te leiden, om de website beter op de behoeften van gebruikers af te stemmen en gebruikersvriendelijker te maken, u terugkerende deelname te verzekeren en om u informatie te verstrekken over de diensten en producten van uitgeverijlucht.nl.

De gegevens van gebruikers worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken.

10. Wijzigen privacystatement

Uitgeverij Lucht kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van uitgeverijlucht.nl gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht uitgeverij Lucht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met uitgeverij Lucht door een e-mailbericht te sturen naar info@uitgeverijlucht.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop uitgeverij Lucht persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uitgeverij Lucht door een e-mailbericht te sturen naar info@uitgeverijlucht.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

12. Contact

Uitgeverij LUCHT B.V., geregistreerd onder KvK nummer 56840209 en statutair gevestigd aan de Argonautenstraat 36-3, 1076 KR Amsterdam, e-mail: info@uitgeverijlucht.nl,  BTW nummer  NL8523.26.403.B.01.

PRIVACYSTATEMENT-uitgeverij-LUCHT-25mei2018